Babban Goro...: Auren Dakta Da Dakta - Ta Abu-Ubaida Sani


Dr.       G        -           Gareka Allah na zo neman dace,
                       Ganiyu in ban da kai zan lalace,
                       Ga ni biɗar tallafi zan yo zance,
                       Gareni daɗo illimi da baiwar zance.
          
O        -           Odilan[1] na zamto yau a ɗamarce,
                       Ofisan sanya maraɗa kunyance,
                       Ojoro yau babu wurin jero zance,
                       Oɓɓasa! Biyo mu je duniyar zance.
                      
B        -           Bari in faro batuna al’adance,
                       Babba sai Babba in yi Hausance,
                       Bigi ai sai Bigi ko Turance,
                       Bugin ƙirjina guda, ɗa na kasance.

I         -           Inkari ba a yi haɗuwar nasara ce,
                       Inke[2] babu shi, ɗamarar Allah ce,
                       Ina maso kwancewa da zai lalace?
                       Ina mai ƙullelliya da zai susuce?
                      
R        -           Rahama ta farko dai ta addini ce,
                       Rabbi ya sa tab biyu ilimi ta kasance,
                       Ruɓiya[3] rahamarku kenan ta kasance,
                       Rujiyar[4] jiƙon al’umma a ilimce.Dr.       L          -           Lamarin mutum kaɗai sani wahala ce,
                       Lallai ko dabbobi wahalar ninki ce,
Laɓo-laɓo[5] bai biyo ki ko bokonce,
Lallai kenan a aure sai nagartacce.
                      
A        -           Ai na ga Prof. Bunza ya lamunce,
Abdullahi S.S. Dakta ya ce –
A wagga hidima a gaba ya kasance,
Allah san barka Dakta ya angwance.

R        -           Rabbi mai ikon ta da matacce,
                       Roƙo nake Ilahu ka amince,
                       Rahamanu ka sa auren rahama ce,
                       Rahimu sa a yo shi nagarce.

A        -           Allah sanya zuriyar ƙwarai ta kasance,
                       Ai kuwa a ga ‘yan ɗiya na kwatance,
                       A fagen illimi ko lallai sa yo fice,
                       Arrahamadu na roƙa ka amince.

B        -           Ba su zaman lafiyan da ba ce-ku-ce,
                       Ba musu ba saɓanin zance,
                       Bar su tare har fa su tsofance,
                       Ba su jika da taɓa-kunnen zance.

A        -           A bisa goma ɗaya ɗoriya ce,
                       Abu-Ubaida nai baituka taƙaice,
                       Addu’a da fatan alkairi ce,
                       Alhamdu SHATLAH na kammalce.

August, 2017[1] Jami’in tsaro
[2] Shakka/kokwanto
[3] Ruɓanyawa/Ninki
[4] Wani tsiro da ake maganin gargajiya da shi
[5] Marar ƙwari