English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English proverbs and their Hausa equivalents.

  Karin maganar Hausa da fassararsu cikin Ingilishi.
  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 013

  Pages