English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 011

   English proverbs and their Hausa equivalents.

  Karin maganar Hausa da fassararsu cikin Ingilishi.
  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 011

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  English Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa)

  Pages