Karar Tsana: Gudumar Dukan Watsattsu

   Ko ka/kin san dalilin yin wannan waƙar?


  author/Sani, A-U.

  journal/Poem
  pdf-https://youtu.be/217Rbd-6SA4

  paper-https://youtu.be/217Rbd-6SA4

  Pages