Karar Tsana: Gudumar Dukan Watsattsu

 Ko ka/kin san dalilin yin wannan waƙar?