English to Hausa Proverbs (Karin Maganganun Ingilishi da Takwarorinsu Cikin Harshen Hausa) - 012

  English proverbs and their Hausa equivalents.

  Karin maganar Hausa da fassararsu cikin Ingilishi.
  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Proverbs Translation English to Hausa

  Pages